metody obrony przed niezgodnymi z prawem działaniami komorników, przepisy normujące postępowanie egzekucyjne itp
Blog > Komentarze do wpisu

Typowe egzekucyjne środki zaskarżenia - skarga na czynności egzekucyjne.

Uregulowana w art. 54 ustawy p.e.a. skarga na czynności egzekucyjne jest sposobem kwestionowania prawidłowości przebiegu czynności wykonawczych podejmowanych przez organ egzekucyjny lub egzekutora. Ze względu na to, że ustawa p.e.a. nie precyzuje podstawy do wnoszenia skargi można przyjąć, że w środku tym mogą być podniesione wszystkie okoliczności, które nie dają prawa do wniesienia zarzutu. Skargę mogą wnieść, oprócz zobowiązanego, także inne podmioty postępowania i jego uczestnicy. Wynika to z faktu, że czynności egzekucyjne mogą dotyczyć różnych podmiotów.

Chodzi bowiem o zabezpieczenie ich interesów prawnych i wystarczającą przesłanką jest niezadowolenie z czynności wykonawczych podjętych przez organ egzekucyjny. Osoba skarżąca wskazuje w swym wystąpieniu, która czynność egzekucyjna jej zdaniem była nieprawidłowa i w czym owa nieprawidłowość się wyraża. Ustawa p.e.a. nie określa czasu w jakim skarga na czynności egzekucyjne może być wniesiona. Może to więc nastąpić w każdym terminie począwszy od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wniesienie skargi nie wstrzymuje prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jednakże organ egzekucyjny lub organ nadrzędny może w "uzasadnionych przypadkach" wstrzymać prowadzenie postępowania (np. gdyby w skardze podniesiono okoliczności wymagające zbadania, czy nie zachodzi potrzeba zawieszenia lub umorzenia postępowania). Omawiany środek zaskarżenia wnosi się do organu egzekucyjnego i on też podejmuje w tej sprawie rozstrzygnięcie, wydając postanowienie o uznaniu skargi za uzasadnioną bądź jej oddaleniu. Jeśli rozstrzygnięcie jest pozytywne załatwienie skargi polega na niezwłocznym wydaniu przez organ egzekucyjny niezbędnych zarządzeń. Zarządzenia te mogą dotyczyć różnych kwestii np. odsunięcia egzekutora od egzekucji i wyznaczenie innej osoby do pełnienia tej funkcji.

Mogą mieć też szerszy charakter, a w szczególności prowadzić do wydania przez organ egzekucyjny aktów procesowych, np. zarządzenie w sprawie oddania zajętych ruchomości pod dozór innej osoby - jako skutek skargi na sprzeczne z prawem używanie rzeczy przez dotychczasowego dozorcę.

W sytuacji, gdy w podjętym rozstrzygnięciu organ egzekucyjny oddalił skargę, na postanowienie w tej kwestii służy zażalenie.

środa, 29 kwietnia 2009, jurekjaro

Polecane wpisy