metody obrony przed niezgodnymi z prawem działaniami komorników, przepisy normujące postępowanie egzekucyjne itp
RSS
piątek, 12 marca 2010
Upadłość konsumencka – jedna z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda – daje szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. To nowość w polskim prawie, która zacznie obowiązywać już w pierwszych miesiącach 2009 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym 15 grudnia br.

Chociaż nowe rozwiązania adresowane są do osób fizycznych, skorzystają z nich również przedsiębiorcy, będący wierzycielami niewypłacalnych dłużników. Dlatego projekt ten został dołączony do „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, opracowanego pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda w Ministerstwie Gospodarki.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez nowelizację ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Wśród propozycji wiceministra Adama Szejnfelda jest utworzenie w niej działu konsumenckiego. Obejmie on przebieg postępowania i szczegółowe warunki upadłości osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

15:32, jurekjaro
Link Komentarze (1) »

Zmiany zaproponowane przez wiceministra Adama Szejnfelda dają nie tylko nowe możliwości niewypłacalnym dłużnikom, ale również wprowadzają elementy ochrony ich wierzycieli. W związku z tym podczas spłaty długu, niewypłacalne osoby nie będą mogły dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz będą zobowiązane do składania corocznych sprawozdań o wykonaniu planu spłat, osiągniętych przychodach i zwiększeniu majątku. Jeżeli upadły dłużnik narusza te obowiązki i nie dokonuje spłaty – sąd umorzy postępowanie. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

15:21, jurekjaro
Link Dodaj komentarz »
środa, 29 kwietnia 2009
Przełomową datą dla orzecznictwa sądowego w zakresie egzekucji administracyjnej był dzień 27 maja 1990 roku, tj. dzień wejścia w życie ustawy z 24 maja 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Do tego dnia bowiem kpa nie przewidywał możliwości zaskarżenia do NSA postanowień wydanych w toku egzekucji administracyjnej; postępowanie egzekucyjne było więc wyłączone spod kontroli sądowej. Opinia doktryny w tej sprawie była krytyczna i sformułowany został pogląd, iż "kontrola NSA obejmuje też postanowienia wydane w toku egzekucji administracyjnej w celu wymuszenia obowiązków, wynikających wprost z przepisów prawa oraz postanowienia rozstrzygające wnioski i skargi zgłoszone w toku egzekucji, do których uchylenia lub zmiany stosuje się przepisy kpa o wznowieniu postępowania administracyjnego oraz uchyleniu i zmianie decyzji. Orzecznictwo NSA początkowo nie skłaniało się ku temu poglądowi, ale zdecydowaną zmianę wprowadziła wspomniana ustawa z 1990 roku, która w art. 196 § 3 postanowiła, że przepisy działu VI kpa, poświęconego zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, stosuje się odpowiednio również do postanowień o rozstrzygnięciu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz o umorzeniu lub odmowie umorzenia tego postępowania.
Ostateczne postanowienia organów egzekucyjnych - po wyczerpaniu przez zobowiązanego trybu zażaleniowego - mogą zostać podważone przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Chodzi tutaj o żądanie zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie przepisów kpa. Zgodnie z art. 17 § 3 ustawy p.e.a. postanowienia rozstrzygające wnioski i skargi złożone w toku postępowania egzekucyjnego przez zobowiązanego (także przez wierzyciela i osoby trzecie) mogą być uchylone lub zmienione przy zastosowaniu przepisów kpa o wznowieniu postępowania administracyjnego oraz uchyleniu i zmianie decyzji. Z zapisu zawartego w tym przepisie wynika, że nie chodzi o skargi i wnioski składane w trybie określonym w dziale VIII kpa, ale o przewidziane ustawą środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Wydane w wyniku rozpatrzenia tychże środków zaskarżenia postanowienia mogą być więc zmienione lub uchylone.
Rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego wydawane są w formie postanowień, których treść musi odpowiadać wymogom określonym w kpa.23 Postanowienia organu egzekucyjnego dotyczą różnych kwestii i występują na różnych etapach postępowania. W trakcie trwania postępowania egzekucyjnego organ ten wydaje np. postanowienie w sprawie zwolnienia spod egzekucji w sprawie kosztów egzekucyjnych lub w sprawie skargi na czynności egzekucyjne. Natomiast postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego jest aktem kończącym to postępowanie.
Uregulowana w art. 54 ustawy p.e.a. skarga na czynności egzekucyjne jest sposobem kwestionowania prawidłowości przebiegu czynności wykonawczych podejmowanych przez organ egzekucyjny lub egzekutora. Ze względu na to, że ustawa p.e.a. nie precyzuje podstawy do wnoszenia skargi można przyjąć, że w środku tym mogą być podniesione wszystkie okoliczności, które nie dają prawa do wniesienia zarzutu. Skargę mogą wnieść, oprócz zobowiązanego, także inne podmioty postępowania i jego uczestnicy. Wynika to z faktu, że czynności egzekucyjne mogą dotyczyć różnych podmiotów.
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym pełnią podobną rolę jak odwołanie w postępowaniu orzekającym. Są podstawowym środkiem ochrony zobowiązanego, jeżeli postępowanie egzekucyjne narusza istotne zasady tego postępowania lub jeśli egzekucja jest niedopuszczalna./103/ Jedynym podmiotem postępowania egzekucyjnego, który posiada legitymację do złożenia zarzutu jest zobowiązany.1 W chwili wszczęcia postępowania zobowiązany zostaje pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia zarzutów. Pouczenie to zawarte jest w odpisie tytułu wykonawczego. Potwierdzenie przez zobowiązanego odbioru odpisu tytułu jest równoznaczne z przyjęciem tego pouczenia do wiadomości.
Jak wynika z przykrych doświadczeń moich klientów - komornicy wykorzystując swoją pozycję często przekraczają swoje uprawnienia i łamią zasady prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które jest unormowane w przepisach prawa. Poniżej podaję te przepisy.
Pozycja zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym jest znacznie mniej dla niego korzystna niż pozycja strony w postępowaniu orzekającym. Wynika to z faktu, iż służące zobowiązanemu środki prawne w słabszym stopniu wpływają na ochronę jego praw. Dla pozycji zobowiązanego znaczenie mają zasady postępowania egzekucyjnego gwarantujące określone uprawnienia , o których bardzo często nie ma pojęcia. Problem ochrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym nie ogranicza się tylko do możliwości uruchomienia przez niego określonych środków prawnych czy też podjęcia przez organy nadzorcze działań zmierzających do zmiany lub uchylenia orzeczeń zapadłych w toku postępowania. Istniejący system środków prawnych i środków zaskarżenia jest istotnym elementem zapewniającym tę ochronę. Celem moim  jest przybliżenie problemu ochrony zobowiązanego oraz osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w szczególności zastanowienie się, czy i w jakim stopniu obowiązujące przepisy prawa zapewniają tę ochronę.
12:11, jurekjaro
Link Dodaj komentarz »
Skopiuj CSS